Nowa droga w nauczaniu
Materiały dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Oferta PWN w ramach
dotacji i wyprawki

Rządowy program „Wyprawka szkolna”, dotacja celowa na zakup materiałów edukacyjnych i seria „Pewny start”.

Posłuchaj, co mają do powiedzenia eksperci PWN.

Zapoznaj się
z ofertą do kształcenia specjalnego

Zasady dofinansowania

Kiedy dotacja, kiedy wyprawka rok szkolny 2017/2018

Kiedy dotacja, kiedy wyprawka rok szkolny 2017/2018
Szkoła podstawowa
klasa I
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe,
 • podręczniki i materiały edukacyjne
klasa II
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
 • wyprawka na podręczniki i materiały edukacyjne tylko dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, matematycznej i społecznej, zapewnionego przez MEN*
klasa III
klasa IV
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
 • podręczniki i materiały edukacyjne
Klasa V dotacja na materiały ćwiczeniowe
klasa VI
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
 • podręczniki i materiały edukacyjne
klasa VII
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
 • podręczniki i materiały edukacyjne
Gimnazjum
klasa II dotacja na materiały ćwiczeniowe,
Klasa III dotacja na materiały ćwiczeniowe, podręczniki i materiały edukacyjne
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
klasa I wyprawka
klasa II wyprawka
Klasa III wyprawka
* Na podstawie ubiegłorocznych przepisów

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

Wysokości dotacji dla uczniów z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2017/2018

Dotacja celowa uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczniowie niesłyszący uczniowie słabosłyszący uczniowie z autyzmem, zespołem Aspergera uczniowie słabowidzący wydruk niepowiększony uczniowie słabowidzący wydruk powiększony
maksymalna wysokość dotacji maksymalna wysokość dotacji maksymalna wysokość dotacji maksymalna wysokość dotacji maksymalna wysokość dotacji maksymalna wysokość dotacji maksymalna wysokość dotacji
Szkoła podstawowa klasy I-III
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 148,50 zł 148,50 zł 193,05 zł 148,50 zł 178,20 zł 170,78 zł 594,00 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 123,75 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł
Szkoła podstawowa klasy IV-VI
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 318,80 zł 277,22 zł 360,39 zł 318,80 zł 332,66 zł 318,80 zł 1 108,88 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 61,88 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł
Szkoła podstawowa klasy VII
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 569,30 zł 495,04 zł 643,55 zł 569,30 zł 594,05 zł 569,30 zł 1 980,16 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 61,88 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł
Gimnazjum klasy II-III
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 569,30 zł 495,04 zł 643,55 zł 569,30 zł 594,05 zł 569,30 zł 1 980,16 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 61,88 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł

Składanie wniosków

W terminie od 15 marca do 15 września 2017 roku – dyrektor powinien:

 • przekazać informację niezbędną do ustalenia wysokości dotacji, wykorzystując do tego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku (DzU poz 691)
 • złożyć wniosek o udzielenie dotacji do jednostki samorządu terytorialnego, wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku (DzU poz 691).

Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.

Do 25 sierpnia 2017 roku – na tym samym druku wniosku – można złożyć korektę/aktualizacje informacji, jeśli w szkole zmieni się liczba uczniów.

Wszystkie dokumenty muszą być przekazane w formie elektronicznej i papierowej.

Otrzymanie dotacji

Od 1 maja do 15 października 2017 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje. W terminie 14 dni od jej otrzymania dotację przekazują szkołom.

Rozliczanie

Do 15 stycznia 2017 roku dyrektor szkoły rozlicza wykorzystanie dotacji i zwraca niewykorzystaną część.

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

Wysokości dofinansowania dla uczniów z niepełnosprawnością

Wyprawka rok szkolny 2017/2018*
wysokość dofinansowania**
Szkoła podstawowa
klasa I do 175 zł (tylko dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, matematycznej i społecznej, zapewnionego przez MEN)
klasa II
klasa III
klasa IV brak wyprawki
klasa V brak wyprawki
klasa VI brak wyprawki
Klasa VII brak wyprawki
Gimnazjum
klasa II brak wyprawki
klasa III brak wyprawki
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
klasa I do 225 zł
klasa II do 225 zł
klasa III do 225 zł
* Informacje na bazie Wyprawki szkolnej 2017/2018
** W zależności od niepełnosprawności

Składanie wniosków

Wnioski o udzielenie pomocy składają rodzice (prawni opiekunowie) lub nauczyciele, pracownicy socjalni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do dyrektora szkoły. Wnioski dostępne są na stronach internetowych samorządów gminnych.
Do wniosku o pomoc dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta, po ogłoszeniu przez Radę Ministrów szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Co podlega dofinansowaniu

 • Zakup podręczników
 • Zakup materiałów edukacyjnych – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności:

 • książki pomocnicze,
 • karty pracy,
 • ćwiczenia rewalidacyjne

oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

 • Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Rozliczanie

Podręczniki i materiały edukacyjne kupuje szkoła lub rodzic.

Rodzic: kupuje podręczniki za własne pieniądze i przedstawia w szkole dowód zakupu, na podstawie którego otrzyma zwrot poniesionych kosztów (szkoła przelewa wydatkowane pieniądze na jego konto).
Dowód zakupu to faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Szkoła: dokonuje zakupu i rozlicza się tylko z jednostką samorządu terytorialnego.

Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje środki na udzielenie pomocy, na rachunek bankowy szkoły.

Akty prawne

Dokumenty do pobrania

Zamów online

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa