Nowa droga w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Oferta Wydawnictwa Szkolnego PWN w ramach dotacji i wyprawki

Zapoznaj się
z ofertą do kształcenia specjalnego

Zasady dofinansowania

Kiedy dotacja, kiedy wyprawka. Rok szkolny 2016/2017

Kiedy dotacja, kiedy wyprawka rok szkolny 2016/2017
Szkoła podstawowa
klasa I
  • dotacja na materiały ćwiczeniowe
  • wyprawka na podręczniki i materiały edukacyjne tylko dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, matematycznej i społecznej, zapewnionego przez MEN
klasa II
klasa III
klasa IV dotacja na materiały ćwiczeniowe
Klasa V dotacja na materiały ćwiczeniowe,
podręczniki i materiały edukacyjne
klasa VI wyprawka
Gimnazjum
klasa I dotacja na materiały ćwiczeniowe
klasa II dotacja na materiały ćwiczeniowe,
podręczniki i materiały edukacyjne
Klasa III wyprawka
Szkoła przysposabiająca do pracy
klasa I wyprawka
klasa II wyprawka
Klasa III wyprawka

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

Wysokości dotacji dla uczniów z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2016/2017

Dotacja celowa* rok szkolny 2016/2017 uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczniowie niesłyszący uczniowie słabosłyszący uczniowie z autyzmem, zespołem Aspergera uczniowie słabowidzący wydruk niepowiększony uczniowie słabowidzący wydruk powiększony
maksymalna wysokość dotacji maksymalna wysokość dotacji maksymalna wysokość dotacji maksymalna wysokość dotacji maksymalna wysokość dotacji maksymalna wysokość dotacji maksymalna wysokość dotacji
Szkoła podstawowa klasy I–III
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 123,75 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł
Szkoła podstawowa klasa IV
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 61,88 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198 zł
Szkoła podstawowa klasa V
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 318,80 zł 277,22 zł 360,39 zł 318,80 zł 332,66 zł 318,80 zł 1 108,88 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 61,88 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198 zł
Gimnazjum klasa I
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 61,88 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198 zł
Gimnazjum klasa II
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 569,30 zł 495,04 zł 643,55 zł 569,30 zł 594,05 zł 569,30 zł 1 980,16 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 61,88 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198 zł
* podane kwoty są pomniejszone o 1% przeznaczony na obsługę zadania przez JST

Składanie wniosków

W terminie od 15 marca do 15 września 2016 roku – dyrektor powinien:

  • przekazać informację niezbędną do ustalenia wysokości dotacji, wykorzystując do tego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 roku (DzU poz 339)
  • złożyć wniosek o udzielenie dotacji do jednostki samorządu terytorialnego, wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 roku (DzU poz 339).

Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.

Do 25 sierpnia 2016 roku – na tym samym druku wniosku – można złożyć korektę/aktualizacje informacji, jeśli w szkole zmieni się liczba uczniów.

Wszystkie dokumenty muszą być przekazane w formie elektronicznej i papierowej.

Otrzymanie dotacji

Od 1 maja do 15 października 2016 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje. W terminie 14 dni od jej otrzymania dotację przekazują szkołom.

Rozliczanie

Do 15 stycznia 2017 roku dyrektor szkoły rozlicza wykorzystanie dotacji i zwraca niewykorzystaną część.

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

Wysokości dofinansowania dla uczniów z niepełnosprawnością

Wyprawka rok szkolny 2016/2017*
wysokość dofinansowania**
Szkoła podstawowa
klasa I do 175 zł (tylko dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, matematycznej i społecznej, zapewnionego przez MEN)
klasa II
klasa III
klasa IV brak wyprawki
klasa V brak wyprawki
klasa VI od 225 zł do 770 zł
Gimnazjum
klasa I brak wyprawki
klasa II brak wyprawki
klasa III od 225 zł do 770 zł
Szkoła przysposabiająca do pracy
klasa I od 225 zł do 770 zł
klasa II od 225 zł do 770 zł
klasa III od 225 zł do 770 zł
* Informacje na bazie Wyprawki szkolnej 2015/2016 – jak tylko pojawi się nowe rozporządzenie informacja będzie uaktualniona
** W zależności od niepełnosprawności oraz w zależności od tego czy korzysta czy nie z podręczników do kształcenia specjalnego

Składanie wniosków

Wnioski o udzielenie pomocy składają rodzice (prawni opiekunowie) lub nauczyciele, pracownicy socjalni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do dyrektora szkoły.

Wnioski dostępne są na stronach internetowych samorządów gminnych. Do wniosku o pomoc dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta po ogłoszeniu przez Radę Ministrów szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Co podlega dofinansowaniu

  • Zakup podręczników.
  • Zakup materiałów edukacyjnych – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności: książki pomocnicze karty pracy ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

  • Uczniowie z niepełnosprawnością bez kryterium dochodowego

Rozliczanie

Podręczniki i materiały edukacyjne kupuje szkoła lub rodzic.

Rodzic: kupuje podręczniki za własne pieniądze i przedstawia w szkole dowód zakupu, na podstawie którego otrzyma zwrot poniesionych kosztów.

Dowód zakupu to faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Szkoła: dokonuje zakupu i rozlicza się tylko z jednostką samorządu terytorialnego.

Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje środki na zakup dyrektorowi szkoły po uprzednim zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych przez szkołę lub rodzica.

Akty prawne

Dokumenty do pobrania

Zamów online

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa